reglement

Reglement Stichting Kunstroute Barendrecht
Waar in dit reglement sprake is van:
– ‘deelnemende kunstenaar’ wordt verstaan hij of zij die zich heeft opgegeven als deelnemer aan de Kunstroute Barendrecht en die voorkomt op de deelnemerslijst van de secretaris van de Stichting
– ‘bestuur’ wordt bedoeld het bestuur van Stichting Kunstroute Barendrecht
– ‘stichting’ wordt verstaan Stichting Kunstroute Barendrecht.

Het doel van ‘de kunstroute Barendrecht’ is de inwoners van Barendrecht en daarbuiten één keer per jaar in een weekend via een open atelier route vrije toegang te geven tot het bezichtigen in het atelier van werk van deelnemende beeldende kunstenaars.

Rechten en plichten van de deelnemende kunstenaar
1. De Kunstroute Barendrecht is bedoeld voor de deelnemende kunstenaar woonachtig in Barendrecht of zij, die een atelier hebben in deze gemeente.
2. Aanmelding voor de Kunstroute Barendrecht dient na ontvangst van de uitnodiging (in het begin van het jaar door het bestuur verzonden) schriftelijk of via email te geschieden via het secretariaat.
3. Nieuwe deelnemers dienen contact op te nemen met het secretariaat waarna er een ballotage volgt.
4. Deelnemende kunstenaar verstrekt dan aan stichting foto’s en een omschrijving m.b.t. aard en karakter van zijn/haar werk voor de jaarlijkse brochure/flyer en de website ‘Kunstroute Barendrecht’.
5. De kunstenaar houdt zijn expositie in eigen woonruimte of atelier. In overleg kan op er een andere locatie in Barendrecht worden geëxposeerd. De aanvraag voor een andere expositielocatie moet 6 maanden voorafgaande aan de Kunstroute bij het bestuur ingediend worden.
6. Betaling van de factuur, die de kunstenaar voor deelname aan de kunstroute ontvangt, moet binnen 30 dagen na ontvangst betaald zijn. Dit bedrag is € 100,–(incl. btw).
7. De Kunstroute-expositie is vrij toegankelijk voor de bezoeker. Er worden geen entreegelden geheven.
8. Op het expositieadres is het niet toegestaan om tijdens de Kunstroute werk van een niet aangesloten kunstenaar uit Barendrecht tentoon te stellen tenzij anders door bestuur geregeld.
9. Op het expositieadres is het niet toegestaan om tijdens de Kunstroute werk van gastexposanten tentoon te stellen tenzij anders is geregeld.
10. De kunstenaar is verplicht het aan hem of haar verstrekte kunstroute reclamemateriaal (banier) een week na de kunstroute terug te brengen op een nog nader af te spreken adres. Bij niet terugbrengen van het reclamemateriaal behoudt het bestuur het recht de kosten van dit materiaal in rekening te brengen.
11. Er wordt geen alcohol aangeboden aan bezoekers onder de 18 jaar
12. De exposant is persoonlijk aanwezig bij zijn/ haar expositie.
13. De exposant heeft een website en nieuw werk.
14. Wie meedoet aan de Kunstroute conformeert zich aan gegevensverstrekking . Naam ,telefoon- nummer ,expositieadres ,emailadres en website van de deelnemer worden geplaatst in de brochure, op de website en op facebook.

Bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur Stichting Kunstroute Barendrecht
1. Het bestuur heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het organiseren van ‘de Kunstroute Barendrecht’ en de financiering ervan. Zij heeft de bevoegdheid nieuwe initiatieven te ondernemen om de continuïteit van dit evenement te waarborgen.
2. Het bestuur brengt de gemeente Barendrecht ruim van te voren (minimaal zes maanden) op de hoogte van het evenement. Alleen het bestuur onderhoudt contacten met de gemeente, organisaties, bedrijven en instellingen.
3. Het bestuur draagt zorg voor publiciteit van genoemd evenement
4. Het samenstellen, vormgeven van posters, flyers, website en brochure valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
5. Het bestuur is gerechtigd om in samenwerking met de deelnemende Barendrechtse kunstenaars, zogenaamde gastkunstenaars uit te nodigen voor deelname aan de kunstroute Barendrecht.
6. Het bestuur is tijdens de overzichtsexpositie van de Kunstroute en tijdens de Kunstroute Barendrecht niet aansprakelijk voor diefstal van kunstwerken, mogelijke materiële schade aan werkstukken, of eventuele ongelukken van bezoeker(s) op het expositieadres, of het atelier van de deelnemende kunstenaar.
7. Het bestuur bemoeit zich niet met de financiële afwikkeling tussen deelnemende kunstenaar en koper.
8. Het bestuur benoemt elke twee jaar een ballotagecommissie van minimaal 3 personen. Tevens is de ballotagecommissie gerechtigd om gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies te voorzien.
9. Bij te geringe belangstelling van aangesloten kunstenaars voor de kunstroute Barendrecht is het bestuur bevoegd het evenement niet te laten doorgaan.
10 Het bestuur beslist in voorkomende gevallen waar dit reglement niet in voorziet.